Codul de Etică și Conduită în Afaceri

 1. Introducere

Prezentul Cod de etică şi conduită profesională stabileşte principiile şi normele de etică profesională la care aderă toţi angajaţii societăţii S.C. Pet Star S.A. și are rolul de a direcționa comportamentul moral şi profesional al personalului atât ȋn timpul activităţii profesionale, cât şi ȋn afara acesteia, ȋn măsura ȋn care afectează imaginea societăţii. Acest Cod se aplică tuturor celor care colaborează cu S.C. Pet Star Holding S.A.: angajați, subcontractori, parteneri etc.

 1. Codul de Etică

S.C. Pet Star Holding S.A. se angajează să respecte permanent și cu strictețe legile, regulile și normele aplicabile în conducerea propriilor afaceri, oriunde se derulează acestea. Angajații S.C. Pet Star Holding S.A. trebuie să evite acele activități care duc la implicarea organizației sau a personalului acesteia, în orice fel de acțiuni ilegale.

Angajații S.C. Pet Star Holding S.A. trebuie să respecte cele mai înalte standarde de etică:

 1. în afaceri, în exercitarea responsabilităților care le-au fost încredințate;
 2. în relația cu: publicul, colegii, partenerii de afaceri, autoritățile publice, mass-media etc.;

Toți angajații trebuie să acționeze cu integritate, competență, seriozitate, respect, considerație, în relație cu oficialitățile publice, cu partenerii externi (clienți, furnizori sau potențiali colaboratori), colegii din cadrul companiei. Toți angajații trebuie să manifeste o preocupare deosebită pentru interesele companiei și să-și asume angajamentul față de aceste valori.

Angajații trebuie să considere integritatea profesiei și interesele clienților mai presus de interesele lor personale.

 1. Codul de Conduită

1. Respectarea legislației și a reglementarilor interne

Respectarea legii este principiul cel mai important care stă la baza politicilor companiei. Toți angajații trebuie să respecte și să se conformeze legislației și a reglementărilor în vigoare. Pe lângă respectarea legilor și a reglementărilor specifice, toți angajații au obligația de a-și îndeplini îndatoririle cu integritate și de a respecta cele mai înalte standarde de conduită profesională în relația cu furnizorii, clienții, instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale și/ sau cu partenerii S.C. Pet Star Holding S.A.

1.1. Conduita profesională a angajaților

 1. Principiile care guvernează conduita profesională a angajaților S.C. Pet Star Holding S.A. sunt următoarele:
 1. Respectarea supremației Constituției și a legii – angajații S.C. Pet Star Holding S.A. au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
 2. Prioritatea interesului de serviciu – angajații S.C. Pet Star Holding S.A. au îndatorirea de a considera interesul de serviciu mai presus decât interesul personal în exercitarea atribuțiilor funcției/ postului ocupat în organizație;
 3. Profesionalismul – angajații S.C. Pet Star Holding S.A. au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, imparțialitate, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate, aplicând cunoștințele, aptitudinile și experiența dobândite;
 4. Imparțialitatea și independența – angajații S.C. Pet Star Holding S.A. sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției;
 5. Integritatea morală – angajaților S.C. Pet Star Holding S.A. le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
 6. Libertatea gândirii și a exprimării – angajații S.C. Pet Star Holding S.A. pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
 7. Cinstea și corectitudinea – în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu fiecare angajat al S.C. Pet Star Holding S.A. trebuie să fie de bună-credință, integru, corect și incoruptibil;
 8. Deschiderea și transparența – activitățile desfășurate de toți angajații S.C. Pet Star Holding S.A. în exercitarea funcției lor sunt libere, deschise și transparente și pot fi supuse monitorizării de către persoanele abilitate în acest sens.
 1. Loialitatea față de companie: angajații S.C. Pet Star Holding S.A. au obligația de a apăra în mod loial prestigiul companiei în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. Dezvăluirea informațiilor confidențiale sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul conducerii companiei în care angajatul respectiv își desfășoară activitatea. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală de a furniza informațiile solicitate de instituțiile abilitate ale statului, în condițiile legii.
 1. Atitudinea profesională – angajații S.C. Pet Star Holding S.A. trebuie:
 1. Să aibă o atitudine deschisă și proactivă, concentrată pe găsirea celor mai bune și eficiente soluții pentru fiecare situație;
 2. Să considere interesul companiei mai presus de orice alt interes, în exercitarea atribuțiilor funcționale, așa cum am mai precizat anterior;
 3. Să promoveze relațiile bazate pe respect, bună credință, corectitudine, amabilitate și încredere reciprocă;
 4. Să dezaprobe total orice tip de discriminare bazată pe rasă, apartenență etnică, religie, naționalitate, culoare, sex, vârstă, cetățenie, stare civilă, handicap etc.;
 5. Să-și asume responsabilitatea acțiunilor proprii și să ia decizii ferme în vederea atingerii obiectivelor și a găsirii de soluții eficiente și creative în orice situație;
 6. Să evite conflictele și să abordeze diplomatic situațiile tensionate, în vederea demontării acestora;
 7. Să protejeze, să promoveze și să apere imaginea și reputația organizației;
 8. Să păstreze confidențialitatea privind orice tip de informație referitoare la companie și la mediul de afaceri (business) în care acționează, secretul comercial și proprietățile intelectuale ale companiei;
 9. Să nu promită niciodată ce nu poate fi realizat;
 10. Să nu permită interpunerea intereselor mediului de afaceri cu relațiile de prietenie;
 11. Să fie un vector de imagine pozitivă (exemplu de urmat) pentru cei din jur.
 1. Utilizarea internetului și a contului de e-mail:
 1. Mediile electronice nu pot fi folosite pentru copierea cu bună știință, transmiterea, recuperarea sau stocarea de informații ce pot fi:
 1. discriminatorii și de hărțuire;
 2. defavorabile unui individ sau grup;
 3. care încalcă orice licență care guvernează folosirea de software;
 4. folosite pentru orice scop care este ilegal sau contrar politicii Societății sau într-o manieră contrară bunelor interese ale Societății, într-o manieră care să dezvăluie informația confidențială sau de proprietate a Societății sau a terților ori pentru câștigul personal său pecuniar;
 5. protejate de drepturi de autor, doar cu condiția ca angajatul să aibă permisiunea autorului sau prin accesarea unei singure copii doar pentru referințele angajatului.
 1. Computerele, mediile electronice și serviciile furnizate de Societate sunt în primul rând pentru utilizarea în afaceri, pentru a asista angajatul în desfășurarea activităților sale. Societatea nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea, deteriorarea, distrugerea, modificarea, dezvăluirea sau întrebuințarea greșită a datelor personale sau a mesajelor transmise prin sau stocate în resursele tehnologice ale Societății.
 1. Comunicarea internă (cu colegii/ clienții interni):
 1. În măsura corespunzătoare pentru Societate, aceasta va oferi tuturor angajaților informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților în mod eficient.
 2. Numirile pe posturi precum și mesajele din partea organelor de conducere ale Societății sunt comunicate personalului și prin e-mail. Pentru aducerea la cunoștință a problemelor apărute, orice e-mail inițiat îl va avea în copie (CC) și pe superiorul direct al expeditorului, chiar dacă soluționarea aspectelor învederate (aduse la cunoștință) în cuprinsul e-mailului nu sunt în competența acestuia, ci vizează un alt departament/ o altă persoană.
 • Atitudinea față de conflict:

(1) Salariaţii şi Angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.

(2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/2011.

 1. Comunicarea externă (clienți, furnizori, parteneri) vor cuprinde cel puțin următoarele:
 1. Întâlnirile cu partenerii externi se anunță în prealabil cu: data, ora, locația, subiectul și scopul (ce rezultate se așteaptă în urma întâlnirii);
 2. Toate întâlnirile cu partenerii externi sunt anunțate către superiorul ierarhic direct, acesta luând decizia de participare;
 3. Ținuta la toate întâlnirile externe (cu partenerii) este “business”, în mod obligatoriu. Întotdeauna atitudinea la aceste întâlniri este una profesională, asertivă și fermă;
 4. Atitudinea angajatului S.C. Pet Star Holding S.A. va reflecta valorile organizației în limbajul verbal și non-verbal, în vestimentație și în feedback;
 5. Toate documentele folosite în întâlniri de către angajatul S.C. Pet Star Holding S.A. vor avea antetul organizației sau vor face parte din setul de elemente de imagine;
 6. La prima întâlnire, angajatul S.C. Pet Star Holding S.A. este obligat să ofere o carte de vizită și să solicite interlocutorului o carte de vizită. În cazul în care nu este posibil, se va asigura că a transmis, respectiv a primit datele de contact ale interlocutorului (nume, funcție, companie, telefon, e-mail);
 7. După întâlnire, angajatul va face un scurt raport al întâlnirii care va fi transmis prin e-mail către partener și șeful direct, alături de care se vor specifica etapele următoare ale colaborării cu: termene/ obiective/ propuneri (dacă este cazul);
 8. Întâlnirea se va pregăti totdeauna de către angajatul S.C. Pet Star Holding S.A. cu obiective clare care trebuie atinse. Statusul acestora și acțiunile care vor urma se vor raporta după fiecare întâlnire. Dacă obiectivele nu sunt atinse, cauzele se fundamentează real;
 9. Atitudinea față de orice colaborator trebuie sa fie pozitivă și fermă în orice situație; obiectivul principal al fiecărui angajat al S.C. Pet Star Holding S.A. este să promoveze imaginea pozitivă a organizației, a produselor și serviciilor companiei și a colegilor.
 1. Comunicarea cu presa:
 1. Se va face doar de către Președinte Executiv/ Directorul General/ Managerul pe Marketing și Comunicare/ alți specialiști din cadrul companiei, după ce au primit acordul conducerii;
 2. Toate mesajele sau cererile provenite din mass-media vor fi direcționate către Managerul pe Marketing și Comunicare;
 3. Comunicarea cu mass-media va avea la bază principii ca: onestitatea, corectitudinea, etica în afaceri, păstrându-se dovezi în sensul respectiv;
 4. Datele premise a fi comunicate în mass-media, referitoare la evoluția business-ului, strategiei de afaceri, serviciilor, produselor etc., vor fi stabilite prin politica organizației de comunicare cu mass-media. Această politică va fi comunicată de Președinte Executiv/ Directorul General/ Managerul pe Marketing și Comunicare.

1.2. Respectarea legilor concurenței și comerțului

 1. Concurența este necesară pentru realizarea eficienței economice și constituie astfel un element cheie al liberei inițiative. Majoritatea țărilor au implementat legi ale concurenței care interzic practicile neloiale, cum ar fi: înțelegerile secrete, dominația inechitabilă a pieței, dumpingul;
 2. S.C. Pet Star Holding S.A. respectă reglementările interne și internaționale referitoare la concurență și comerț, își bazează principiile și strategiile pe aceste reglementări, efectuează în mod permanent analize cu privire la raportul dintre reglementările instituționale existente și activitățile desfășurate;
 3. Toți angajații implicați în activități care au legătură cu concurența și comerțul au obligația de a cunoaște prevederile legale aferente și de a le respecta întocmai;
 4. Compania este obligată prin lege să nu facă vreo înțelegere sau acord cu oricare dintre firmele concurente. Acest standard cere evitarea în totalitate a oricărei conduite care încalcă sau ar putea doar să pară a încălca legile antitrust, care interzic orice fel de înțelegere sau acord între firmele aflate în concurență referitoare la prețuri, termeni de vânzare, împărțirea piețelor, alocarea de clienți sau orice altă activitate care limitează concurența, fie de către vânzători, fie de către cumpărători.

1.3. Respectarea legilor privind corupția

Se interzice promiterea sau oferirea de bani sau alte foloase necuvenite, în mod direct sau prin intermediari, unei persoane oficiale publice și/ sau private, cu scopul de a obține un tratament favorabil sau pentru a influența rezultatul unei negocieri. Astfel de fapte sunt ilegale în majoritatea țărilor, constituind încălcări ale legislației în vigoare privind combaterea corupției. Orice angajat al companiei S.C. Pet Star Holding S.A. care încalcă aceste prevederi va suporta sancțiunile legale corespunzătoare, civile și penale.

2. Prevenirea conflictului de interese

2.1. Relațiile cu un concurent, client sau furnizor

 1. Conflictele de interese apar atunci când interesele private ale unei persoane vin în conflict cu interesele companiei într-un anumit angajament profesional;
 2. Conflictele de interese apar atunci când un angajat sau unul dintre membrii familiei acestuia are o relație de afaceri cu un concurent, client sau furnizor al companiei, în contextul unor negocieri sau în cazul semnării unui acord sau al executării unor lucrări pentru S.C. Pet Star Holding S.A.;
 3. A primi bani, sub formă de avans, împrumuturi, garanții sau servicii în scopul de a influența o decizie care urmează să fie luată de companie constituie un conflict de interese, precum și situația în care un angajat lucrează simultan pentru un concurent, client sau furnizor sau deține acțiuni semnificative în astfel de societăți;
 4. Fiecare angajat trebuie să prevină situațiile de conflicte de interes prin evitarea angajării unor interese financiare cu un concurent, client sau furnizor al companiei în afara activităților sale profesionale;
 5. Angajații au obligația de a desfășura activitățile cu respectarea regulamentelor care interzic conflicte de interese prezente sau ulterioare;
 6. Angajații au obligația de a evite orice conflict real/ potențial/ aparent între interesele lor personale și ale Companiei;
 7. Tranzacțiile cu persoanele fizice sau juridice din afara S.C. Pet Star Holding S.A. trebuie să fie realizate în cadrul stabilit și controlat de către Societate, prin Consiliul de Administrație. Tranzacțiile comerciale cu persoane fizice/ juridice din exterior nu trebuie să ducă la câștiguri neobișnuite obținute în mod direct sau indirect pentru angajați. Câștigurile neobișnuite se referă la mită, bonusuri de produs, câștiguri speciale suplimentare, scăderi de prețuri neobișnuite și alte cadouri neașteptate cu scopul de a aduce un beneficiu în mod direct/ indirect angajatului;
 8. Planurile de promoții care pot fi interpretate că ar include câștiguri neobișnuite necesită o aprobare specifică de către Consiliul de Administrație al Companiei;
 9. Un conflict de interese prezent/ potențial/ aparent are loc atunci când:
 1. un angajat este în poziția de a influența o decizie care poate avea ca rezultat un câștig personal pentru respectivul angajat sau o rudă a acestuia din cauza tranzacțiilor comerciale ale Companiei sau a obținut un câștig;
 2. de altă natură față de remunerație, din tranzacții/ relații care implică Compania;
 3. un angajat se ocupă de o afacere sau orice altă activitate în timpul privat care are aceeași natură sau este similară cu activitatea pe care o desfășoară Compania;
 4. un angajat a încheiat sau este pe cale să încheie un acord/ angajament în numele Companiei cu un prestator/ furnizor care a fost sau este controlat/ gestionat de către un prieten apropiat sau o rudă;
 5. un angajat utilizează informații confidențiale obținute prin exercitarea atribuțiilor de la locul de muncă din cadrul Companiei pentru propriul avantaj sau pentru un prieten sau o rudă sau exploatează pentru propriul folos o oportunitate unde Compania are interes.

2.2. Plăti, cadouri și beneficii

Angajaților S.C. Pet Star Holding S.A. le este interzisă solicitarea sau acceptarea de daruri, bani, împrumuturi, cadouri sau avantaje de altă natură de la societățile sau persoanele cu care colaborează în mod oficial, în timpul derulării contractului, în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Pot fi acceptate darurile cu valoare simbolică primite ca materiale de reprezentare, oferite pe timpul întâlnirilor de protocol. Oferirea acestora sau asigurarea de ospitalitate sunt practici întâlnite, de regulă, în relațiile dintre profesioniști. Oferirea de ospitalitate partenerilor de afaceri reprezintă o practică obișnuită a organizațiilor și societăților comerciale și este recunoscut faptul că aceasta poate fi benefică unei conduite eficiente în afaceri. Invitațiile la prânz sau cină primite din partea unor reprezentanți ai unor organizații sau societăți comerciale cu care S.C. Pet Star Holding S.A. colaborează sau intenționează să colaboreze pot fi în mod normal acceptate, atâta timp cât scopul acestora este de a avea o relație corectă, iar acceptarea invitației nu contravine interesului companiei S.C. Pet Star Holding S.A.

3. Respectarea persoanelor

În cadrul S.C. Pet Star Holding S.A. ne dorim permanent o atmosferă de încredere, de comunicare deschisă şi de respect. Raporturile cu colegii, subordonații sau şefii trebuie să se desfăşoare după modelul unui parteneriat, comportamentul individual fiind subordonat devotamentului faţă de conduita etică a companiei. Suntem convinși că cea mai importantă resursă a noastră sunt oamenii. De aceea, colaborarea între colegi este importantă să se realizeze după mentalitatea unei echipe învingătoare, ale căror eforturi contribuie activ la dezvoltarea și succesul clienților noștri.

3.1. Politica de resurse umane

În mod particular, politica noastră de resurse umane este:

 1. Să selectăm, să angajăm şi să plătim oamenii care lucrează în cadrul S.C. Pet Star Holding S.A. în funcţie de competențele lor profesionale pentru munca respectivă, fără discriminare bazată pe vârstă, cetăţenie, stare civilă, rasă, religie, naţionalitate, origine etnică, culoare, sex, identitate sexuală, orientare sexuală, handicap sau orice altă caracteristică protejată de lege;
 2. Să menţinem un mediu de lucru deschis şi să atingem un nivel de excelenţă, atrăgând şi reţinând angajați din medii cât mai diverse;
 3. Să oferim pregătire, instruire şi posibilităţi de promovare care să permită dezvoltarea carierei şi avansarea ierarhică pentru toţi cei care lucrează în cadrul S.C. Pet Star Holding S.A.;
 4. Să realizăm evaluări ale performanţelor care oferă rezultate corecte;
 5. Să remunerăm performanţa, să recunoaştem şi să răsplătim contribuţiile individuale sau de echipă care depăşesc atribuţiile obişnuite ale funcţiei respective;
 6. Să interzicem hărţuirea sexuală sau orice alt tip de hărţuire a angajaţilor din cadrul S.C. Pet Star Holding S.A. de către orice persoană, la locul de muncă sau în timpul desfăşurării activităţilor legate de societate;
 7. Să evităm crearea de favoruri la locul de muncă în conformitate cu politicile şi procedurile adoptate de societate;
 8. Să respectăm confidenţialitatea prin colectarea, procesarea, folosirea şi reţinerea informaţiilor personale ale angajaţilor numai atâta timp cât este necesar şi în conformitate cu legile în vigoare. Aici poate fi consultată politica GDPR a companiei – https://www.petstar.ro/politici-gdpr/
 9. Să ne străduim să eliminăm orice posibile surse de pericol la locul de muncă, să le oferim angajaţilor S.C. Pet Star Holding S.A. un mediu de lucru sigur şi sănătos şi să ne străduim să ne conformăm tuturor legilor şi standardelor de siguranţă şi sănătate profesională aplicabile;
 10. Să nu exploatăm copiii prin muncă. Exploatarea copiilor prin muncă este definită ca fiind angajarea unei persoane care nu a împlinit vârsta legală conform legii sau fără a avea acordul reprezentanților legali ai acestora;
 11. Să contribuim la menţinerea unui mediu de lucru sigur, sănătos şi productiv pentru toţi angajaţii din cadrul S.C. Pet Star Holding S.A. şi pentru alţii, prin:
 1. interzicerea deţinerii, consumului, vânzării sau distribuirii de droguri ilegale sau de instrumente speciale legate de droguri, pe proprietatea S.C. Pet Star Holding S.A. sau în timpul orelor de program;
 2. interzicerea desfăşurării activităţii în cadrul societăţii sub influenţa alcoolului sau a substanțelor stupefiante;
 3. interzicerea deţinerii sau folosirii armelor/ armelor de foc sau muniţiei pe proprietatea societăţii sau în timpul desfăşurării activităţilor societăţii conform prevederilor legilor;
 4. notificarea imediată a conducerii în legătură cu orice caz de consum de alcool, substanțe stupefiante sau deţinere de arme la locul de muncă.

3.2. Sănătatea și siguranța la locul de muncă

Asigurarea sănătății și siguranței angajaților săi este o prioritate a companiei S.C. Pet Star Holding S.A. Toți angajații au dreptul de a lucra într-un mediu sigur și sănătos și au obligația de a participa la astfel de eforturi depuse, printr-un comportament responsabil. Politica de sănătate și de securitate se aplică tuturor angajaților, subcontractanților și altor terți furnizori de servicii, și este gestionată și monitorizată activ, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de securitate și sănătate în muncă. Măsurile în domeniul sănătăţii, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a evoluţiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, sunt luate prin instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă.

3.3. Prevenirea acțiunilor de discriminare și a hărțuirii

Diversitatea de angajați în cadrul S.C. Pet Star Holding S.A. trebuie privită ca pe o oportunitate de dezvoltare și învățare, pentru crearea unei culturi organizaționale de succes. Compania S.C. Pet Star Holding S.A. se angajează să ofere tuturor angajaților săi șanse egale în materie de recunoaștere și apreciere a meritelor în muncă și a performanțelor obținute, și nu tolerează nicio discriminare sau act de hărțuire, de niciun fel. În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, managerii S.C. Pet Star Holding S.A. au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru angajații din subordine. De altfel, compania investește permanent în dezvoltarea colegilor noștri, prin cursuri de specialitate, participarea la diferite traininguri și conferințe, principiu care face parte din valorile companiei.

3.4. Codul vestimentar al angajaților

Imaginea personalului S.C. Pet Star Holding S.A. este foarte importantă, întrucât aceasta este parte integrantă din strategia pe termen lung a Societății. În relația cu partenerii/ clienții/ furnizorii/ reprezentanții autorităților și alți terți cu care intră în contact în interes de serviciu, adoptarea unei ținute profesioniste este indispensabilă la nivelul tuturor angajaților. Atunci când te îmbraci pentru job, obiectivul fiecărui angajat al Pet Star Holding ar trebui să fie acela a proiecta o imagine care să denote competența, seriozitate și profesionalismul. Fiecare poate adăuga personalitate, caracter și bun gust la ținuta purtată la birou fără a-și compromite în vreun fel propriul stil vestimentar. O astfel de ținută arată respectul pentru colegi, superiori, acceptarea politicii firmei, toate acestea reprezentând principii care conduc spre succes.

Ținuta profesionistă a personalului Societății este următoarea: uniformă, vestimentația business și ținuta smart casual:

 1. Uniforma (echipamentul de protecție a muncii) este destinată personalului din cadrul Secției de producție și din zona depozitului;
 2. Vestimentația de tip business/ smart casual* este specifică personalului din cadrul departamentelor de vânzări și de la birouri;

*Smart casual este un stil de zi cu zi puțin mai elegant. O ținută smart casual este îngrijită, confortabilă, apropiată de una business, însă mai puțin „încordată”, în care toate hainele pe care le ai pe tine se „combină inteligent” între ele.

 1. Se va evita ținuta casual, aceasta fiind destinată purtării în timpul liber (de ex. pantaloni scurți, fustă/ rochie cu o lungime considerată indecentă) și se va opta pentru o vestimentație cu un croi potrivit, care să pună în valoare persoana;
 2. Orice haină trebuie să fie impecabil de curată și călcată. Înfățișarea este indispensabil legată de igiena individuală. De asemenea, încălțămintea trebuie să fie curată;
 3. În prezentarea codului de vestimentație s-a plecat de la premisa că fiecare angajat al Societății cunoaște că o ținută necizelată va avea repercusiuni nu doar asupra angajatului ca și individ, ci și asupra Societății, ca organizație din care face parte. Angajatul trebuie să știe că nu se poate prezenta la întâlniri sau la locul de muncă într-o ținută nepotrivită; angajatul trebuie să aibă grijă ca elementele ce-i compun ținuta să fie în deplină armonie, iar coloristica acestora să nu dăuneze privirii celor din preajma sa.

4. Respectarea mediului înconjurător

Ca parte a angajamentului său în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, S.C. Pet Star Holding S.A. a integrat aspectele de mediu în strategia și cultura sa. Angajamentele companiei în acest sens sunt reprezentate de investițiile permanente în tehnologie, dar și printr-o integrare a business-ului pe verticală, prin investiția în proiectul Greenfield – Pet Star Recycling. Prin intermediul acestui proiect, grupul Pet Star susține tranziția către o economie circulară în cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil.

Vom continua să colaborăm cu liderii comunităților şi cu toţi cei care ne împărtăşesc angajamentul de a proteja mediul pentru generațiile viitoare. De aceea, investim activ în crearea de parteneriate, la nivel de Grup, cu entități/ coaliții/ ONG-uri care promovează sustenabilitatea și economia circulară.

5. Protecția patrimoniului

5.1. Corectitudinea și protecția informațiilor

S.C. Pet Star Holding S.A. se angajează să asigure cadrul legal pentru transmiterea de informații precise către cei cărora le sunt adresate, astfel încât să le permită să efectueze analize și rapoarte corecte și obiective. Aceasta implică, de asemenea, protejarea informațiilor, asigurând-se în același timp și confidențialitatea lor. Informațiile confidențiale includ toate informațiile strategice, financiare, tehnice sau de afaceri, cum ar fi: formule, procese industriale, know-how industrial, planuri de afaceri, planuri financiare și strategice, previziuni financiare, negocieri de afaceri (inclusiv ofertare), studii de marketing, informații comerciale și tehnice despre clienți, furnizori, parteneri, existenți sau potențiali, divulgare care ar conduce la prejudicii materiale, financiare și morale (de imagine) pentru S.C. Pet Star Holding S.A.

Niciun angajat al S.C. Pet Star Holding S.A. nu poate concura direct sau indirect în relațiile comerciale încheiate de S.C. Pet Star Holding S.A. Toate solicitările de informații financiare sau care privesc activitatea organizației, venite din partea mass-media, a comunității financiare sau a publicului, se direcționează obligatoriu către Președintele Executiv și/ sau Președinte Directorul General. Angajații S.C. Pet Star Holding S.A. nu au voie să dezvăluie informații confidențiale niciunei persoane din afara organizației, fără a dispune de autorizație specială/ împuternicire.

5.2. Protecția activelor și a resurselor companiei

Potrivit principiilor dreptului civil, patrimoniul companiei este constituit din totalitatea bunurilor și obligațiilor cu valoare economică, aparținând organizației. Toți angajații sunt responsabili pentru utilizarea corectă a activelor și resurselor S.C. Pet Star Holding S.A., și de protecția acestora. Acestea includ, printre altele, proprietatea intelectuală, cum ar fi: secrete de comerț, brevete, mărci, precum și: echipamentele IT, echipamentele de lucru și resursele financiare. Aceste active și resurse trebuie să fie utilizate în conformitate cu destinația lor de afaceri sau în cadrul proceselor stabilite. Ele nu pot fi folosite pentru afaceri personale, cu excepția cazului în care o altfel de utilizare a fost autorizată în mod explicit prin procedurile stabilite. Toți angajații trebuie să acționeze activ pentru a proteja activele, bunurile și resursele companiei împotriva oricărei deteriorări, modificări, fraude, pierdere sau furt.

Părăsirea clădirii, în timpul sau după finalizarea programului de lucru, cu resurse de orice tip (echipamente, bunuri etc.), ce aparțin organizației este strict interzisă. Pot exista derogări doar în cazul activităților realizate de diferiți specialiști, în departamente cheie (comercial și/ sau tehnic) prestabilite și aprobate. Sunt excluse de la interdicția menționată anterior bunurile portabile precum: telefon, laptop, unități de stocare date sau documente specifice, doar atunci când este cazul. Bunurile cu care angajatul poate părăsi locația companiei sunt toate acele bunuri predate acestuia prin proces verbal de către persoana responsabilă pe fiecare domeniu (auto, IT, telefonie, scule și echipamente etc.).

Angajații vor utiliza, menține și proteja toate bunurile și proprietățile organizației. Niciunui angajat nu îi este permis să ia/ împrumute/ vândă/ înstrăineze unei terțe părți, niciuna din proprietățile organizației, indiferent de valoarea/ starea acesteia, cu excepția cazului în care are acordul scris prealabil al Conducerii societății, șefului direct și al persoanei responsabile pe fiecare domeniu (auto, IT, telefonie, scule și echipamente etc.). Bunurile organizației nu vor fi folosite pentru uz personal, decât cu excepția cazurilor în care se obține acceptul în scris al Administratorului și al șefului direct. Atunci când angajații utilizează în comun bunuri ale organizației, au obligația de a le păstra într-o stare de funcționare corespunzătoare, protejând și respectând valorile organizației și colectivul de colegi. Spațiile special amenajate și folosite în comun (bucătării, băi, terase, holuri de trecere și de acces, birouri, spații expoziționale), vor fi păstrate în ordine și în curățenie, fiind necesar în acest sens și responsabilitatea individuală a fiecărui salariat. Păstrarea în condiții bune de funcționare a echipamentelor, utilităților, obiectelor folosite doar de un angajat devine responsabilitatea acestuia.

Documentele și softurile aflate și utilizate în interiorul organizației sunt proprietatea organizației, iar angajații nu dețin dreptul de a le multiplica, distribui, altera sau folosi în scop personal. Fiecare angajat este responsabil să protejeze bunurile organizației atunci când utilizează rețeaua de calculatoare, tehnologia aferentă, când accesează sau transmite informații electronice prin intermediul resurselor organizației. Angajaților companiei nu le este permisă întrebuințarea în interes propriu a bunurilor și informațiilor aparținând organizației, fără aprobarea șefului ierarhic superior. Niciun angajat nu este îndreptățit să folosească bunurile aparținând organizației, informațiile sau funcția pe care o deține pentru a obține un câștig personal nemeritat. De asemenea, așa cum am mai precizat anterior, niciun angajat nu poate concura direct sau indirect cu organizația. Datoria angajaților față de companie este de a promova interesele legitime ale acesteia, în cadrul activităților și atribuțiilor de serviciu.

5.3. Patente și proprietatea intelectuală

“P.I.” este proprietatea intelectuală asupra unor informații de valoare (tehnice sau de afaceri), protejate de patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau legea secretului comercial, industrial, funcțional. Interesele organizației cer să-și mențină proprietatea intelectuală, să nu pericliteze valoarea acesteia și, astfel, să se afle într-o poziție care să-i aducă profit maxim din utilizarea sau cumpărarea ei. În același fel în care organizația tratează patentele, secretele profesionale, mărcile comerciale și drepturile de autor ca active ale organizației, trebuie să respectăm drepturile legitime de proprietate intelectuală ale altor organizații și persoane. S.C. Pet Star Holding S.A. nu va încălca dreptul de proprietate asupra patentelor, mărcilor comerciale/ industriale sau drepturilor de autor ale altor companii sau persoane fizice, cu bună știință.

6. Corectitudine în raportarea financiară

Integritatea raportării financiare este esențială pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a activităților autorizate ale S.C. Pet Star Holding S.A. Evidențele contabile, jurnalele și conturile, precum și declarațiile financiare ale societății trebuie să reflecte în mod adecvat tranzacțiile efectuate și trebuie să respecte cerințele legale aplicabile, principiile general acceptate de contabilitatea și sistemul de control intern.

Angajații care operează înregistrările contabile trebuie să acționeze cu precizie și onestitate, și să se asigure că fiecare înregistrare este documentată în mod corespunzător. Toți angajații trebuie să urmeze regulile și ghidurile care se aplică la înregistrarea și documentarea facturilor, cheltuielilor și altor elemente luate în considerare în jurnale. Regulile și procedurile aplicabile în evidențele contabile sunt stabilite în politicile financiare ale companiei, în conformitate cu legea aplicabilă. Rapoartele întocmite și transmise instituțiilor de stat abilitate, trebuie să prezinte o informare completă, corectă, exactă, în termenul prevăzut de lege.

Toate documentele contabile, înregistrările, conturile și declarațiile financiare ale organizației trebuie să fie detaliate, să reflecte (la timp) tranzacțiile organizației și să respecte legile și normele în vigoare, sistemul de control al organizației și principiile contabile IFRS. Angajații S.C. Pet Star Holding S.A. care lucrează cu conturile bancar-financiare ale organizației sau vor avea acces la documentele contabile și/ sau resursele financiare, vor respecta cu strictețe procedurile de lucru aprobate de către management și legislație.

7. Importanța controlului intern

7.1. Controlul intern

Controlul intern are un rol esențial în cadrul S.C. Pet Star Holding S.A. Acesta este conceput pentru a garanta managementului corectitudinea informațiilor financiare și de afaceri, protecția activelor, conformitatea cu reglementările, normele și procedurile interne, precum și eficiența și relevanța gestionării controlului operațiunilor companiei.

7.2. Responsabilitatea

Responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și gestionarea continuă a proceselor de control intern revine conducerii companiei. Aceste procese se refera la menținerea unui mediu de control adecvat, evaluarea riscurilor generale și financiare, efectuarea controalelor, schimbul de informații în cadrul Grupului și în afara lui, precum și monitorizarea generală a procesului.

8. Implementarea procedurilor și răspunderea disciplinară

8.1. Implementarea procedurilor

Aplicarea Codului de conduită în afaceri se bazează pe organizare și pe proceduri care combină consecvența cu flexibilitatea. Compania este răspunzătoare de aplicarea prezentului Cod, ținând seama și de condițiile locale în care se desfășoară activitatea, care ar putea fi impuse de legile și reglementările în vigoare. S.C. Pet Star Holding S.A. pune accent pe încheierea de relații de afaceri cu clienți, furnizori și parteneri care își desfășoară activitatea în baza acelorași principii.

8.2. Răspunderea disciplinară

Fiecare angajat al S.C. Pet Star Holding S.A. este obligat să coopereze necondiționat, la cercetările interne, organizate și desfășurate conform prevederilor legale în vigoare. Orice efort al unui angajat de a obstrucționa investigația, prin informații false, care induc în eroare sau prin refuzul de a furniza informații pe care le deține, atrage după sine măsuri disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă.

Obligația de a raporta:

 1. Angajații raportează orice comportament sau acțiune care contravin prevederilor Codului de Conduită (de preferință înaintea apariției incidentului). Lipsa raportării sau facilitarea unei acțiuni necorespunzătoare se pot considera factori doveditori pentru nerespectarea eticii impuse;
 2. Angajatului i se recomandă să discute orice posibilă încălcare a Codului de Conduită cu superiorul direct sau cu managerul de departament. Suplimentar, angajatul poate să comunice și cu superiorul direct/ manager de departament. Orice raport înaintat de un angajat este considerat confidențial, tratat și dezbătut ca atare și fără să aibă repercusiuni asupra activității desfășurate;
 3. Superiorii direcți și managerii sunt responsabili de analizarea și tratarea oricărei forme de încălcare a Codului de Conduită. Se vor lua toate măsurile astfel încât să se mențină confidențialitatea informațiilor. Compania nu va îndepărta, suspenda sau hărțui în niciun fel un angajat care a raportat o încălcare a Codului de Conduită;
 4. Sancționarea angajaților care încalcă prezentul Cod sau alte norme interne sau legale în vigoare, se va face conform prevederilor legale prevăzute de legislația muncii și în Regulamentul Intern al companiei.
 1. Dispoziții finale

S.C. Pet Star Holding S.A. are încredere în angajații săi și crede cu tărie în capacitatea fiecaruia dintre angajați de a acționa cu responsabilitate și discernamant. Prezentul Cod este parte integrantă a sistemului legislativ, sub incidența Regulamentului Intern și se aplică tuturor angajaților S.C. Pet Star Holding S.A., fără excepție.

Orice abatere de la regulile prevazute în prezentul Cod va fi sancționată corespunzator, conform prevederilor disciplinare din Regulamentul Intern. Prevederile prezentului Cod vor fi aduse la cunoștința angajaților, clienților, furnizorilor și partenerilor S.C. Pet Star Holding S.A.